La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Assegurances per a la llar

Seguint la nostra filosofia d'aconseguir les millors cobertures i el millor preu possible per a la seva assegurança, necessitarem que ens indiqui les dades que se sol·liciten en el formulari següent.

Aquestes dades també ens les pot facilitar per telèfon (938742692), fax (938739610) o correu electrònic (comercial@masaimasa.com), i així li podrem oferir el preu més ajustat a les seves necesitats.

 

Dades per al càlcul de l'assegurança de la llar

Los campos marcados con * son obligatorios.

(1) Informació del mediador

Masa i Masa, SL, amb CIF B60466257 

 

Assesor de Summa Insurance Correduría de Seguros, S.L.U · Registre DGSFP: J-2397 · Suscrita assegurança de RC· Capacitat financera suficient segons RD Llei 3/2020

 

 

 

AVIS LEGAL: Col·laborador Mercantil Extern de la corredoria d'assegurances SUMMA INSURANCE CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.U. (“SUMMA”) d'acord amb l'article 137 del Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer que transposa la Directiva UE 2016/97 de 20 de gener de 2016 de Distribució d'Assegurances.

 

 

 

Altres dades de la correduría SUMMA: Domicili social: Madrid (España), Paseo de la Castellana, 143, 3º-B, còdig postal 28046. Corredoria d'assegurances inscrita a España en els registres públics de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb còdig de mediador J2397. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, full M341001. CIF B83799635. Suscrita assegurança de Responsabilitat Civil i Capacitat Financera suficient d'acord amb la normativa de distribució d'assegurances vigent a España. Més informació a https://www.summaseguros.com/aviso-legal/.  SUMMA és part del Grup SUMMA INSURANCE. Més informació a http://grupo-summa.com/.

 

L'assessorament que presta el mediador s'ofereix d'acord amb l'obligació que estableix l'art. 4.2 de la Llei 26/2006 de 17 de Juliol, de mediació en assegurances i reassegurances privades, sobre la base de l'análisi objectiva d'un nombre suficient de contractes d'assegurança oferts en el mercat per als riscos objectes de la cobertura.

Aquest document no té validesa contractual i s'hi fa una valoració sobre la base de la informació que vostè ens ha facilitat. Qualsevol modificació de les dades que hi consten pot comportar una variació del preu.

Les dades de caràcter personal facilitades són necessàries per valorar i delimitar el risc, i també per iniciar i mantenir la relació contractual, sense aquestes dades no és possible formalitzar ni mantenir la dita relació contractual. Les dades seràn incloses en uns fitxers el responsable dels quals és: Masa i Masa, S.L., amb CIF B60466257 i domicili a Passeig Pere III, 96, 1r de 08242-Manresa davant la qual l'interessat pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de la manera que preveuen la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de protecció de les dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament. En cas que, en aquest document, s'hi íncloguin dades de persones físiques que no siguin el prenedor, el prenedor declara que ha informat prèviament aquestes persones dels punts anteriors.

En cas de formalitzar l'assegurança, el prenedor consent expressament que les seves dades siguin tractades per l'asseguradora i cedides a altres entitats asseguradores o organismes públics o privats relacionats amb el sector assegurador, amb fins estadisticoactuarials o de prevenció del frau i per raons de coassegurança, així com per facilitar la tramitació de sinistres. Així mateix, el prenedor autoritza qualsevol metge, personal auxiliar i centre sanitari a facilitar a l'assegurador la informació que pugui necessitar per al compliment, per part seva, del contracte d'assegurança.

El prenedor autoritza expressament l'assegurador a tractar i conservar, fins i tot una vegada cancel·lat el contracte d'assegurança, o encara que no s'arribi a emetre aquest contracte, les seves dades personals per tal de remetre-li comunicacions comercials per qualsevol mitjà, incloent-hi l'enviament per correu postal, per mitjà d'una trucada telefònica (tant amb intervenció humana com sense), per fax, correu electrònic o qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent, sobre productes i serveis propis de l'assegurador o de qualsevol altra entitat, relacionats amb el sector assegurador i financer.

Si no vol rebre la informació a què fa referència el paràgraf anterior, marqui "NO" a la casella corresponent del formulari. La negativa a autoritzar aquest darrer tractament no impedeix formalitzar aquest contracte d'assegurança.

 

Avís legal: Emplenar el qüestionari implica l'aceptació de les clàusules de la LOPD indicades a l'apartat de legislació.

Benvinguts a Masa & Masa

Masa & Masa. S.L.U.  P.Pere III, nº 96, 1º,2ª  08243-Manresa  – Tel:  938742692 /  608136179 – masaymasa@summaseguros.com

Estem al centre de la ciutat de Manresa, amb gran facilitat d'accès des de totes les direccions,  amb parking públic a 50 metres, l'estació dels FGC a 250 metres i l'estació d'Autobusos a 200 metres.

 

Bienvenidos a Masa & Masa

 Masa & Masa. S.L.U.  P.Pere III, nº 96, 1º,2ª  08243-Manresa  – Tel:  938742692 /  608136179 – masaymasa@summaseguros.com

Estamos en pleno centro de la ciudad de Manresa, con gran facilidad de acceso desde todas las direcciones,  con parking público a 50 metros, la estación de FGC a 250 metros i la estación de Autobuses a 200 metros

Asesor de Summa Insurance Correduría de Seguros, S.L.U · Registro DGSFP: J-2397 · Suscrito seguro de RC· Capacidad financiera suficiente según RD Ley 3/2020

 

AVISO LEGAL: Colaborador Mercantil Externo de la correduría de seguros SUMMA INSURANCE CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.U. (“SUMMA”) de acuerdo con el artículo 137 del Real Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero que transposne la Directiva UE 2016/97 de 20 de enero de 2016 de Distribución de Seguros.

 

Otros datos de la correduría SUMMA: Domicilio social: Madrid (España), Paseo de la Castellana, 143, 3º-B, código postal 28046. Correduría de seguros inscrita en España en los registros públicos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con código de mediador J2397. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M341001. CIF B83799635. Suscrito seguro de Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera suficiente de acuerdo con la normativa de distribución de seguros vigente en España. Más información en https://www.summaseguros.com/a

viso-legal/.  SUMMA es parte del Grupo SUMMA INSURANCE. Más información a http://grupo-summa.com/.