La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Assegurances per a vehicles clàssics o antics (automòbils i motocicletes)

Son assegurances amb una important reducció de preu respecte a un preu normal d'assegurança, degut a les característiques especials del vehicle a assegurar. Per obtenir una cotització concreta del seu cas, pot emplenar el qüestionari següent.

Dins d'aquesta modalitat, assegurem automòbils i motocicletes de més de 20 anys d'antiguitat.

 

Dades per al càlcul de l'assegurança de clàssics

Los campos marcados con * son obligatorios.

Col·laborem amb els clubs de clàssics

 

Antic Car Club de Catalunya

 

Moto Club Manresa

 

(1) Informació del mediador

Masa i Masa, SL, amb CIF B60466257 i domicili a Passeig Pere III, 96, 1º de 08242-Manresa, és un corredor d'assegurances inscrit al Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances amb el número J-2527, la qual cosa es pot comprovar a l'adreça electrònica: www.dgsfp.mineco.es

L'assessorament que presta el mediador s'ofereix d'acord amb l'obligació que estableix l'art. 4.2 de la Llei 26/2006 de 17 de Juliol, de mediació en assegurances i reassegurances privades, sobre la base de l'análisi objectiva d'un nombre suficient de contractes d'assegurança oferts en el mercat per als riscos objectes de la cobertura.

Aquest document no té validesa contractual i s'hi fa una valoració sobre la base de la informació que vostè ens ha facilitat. Qualsevol modificació de les dades que hi consten pot comportar una variació del preu.

Les dades de caràcter personal facilitades són necessàries per valorar i delimitar el risc, i també per iniciar i mantenir la relació contractual, sense aquestes dades no és possible formalitzar ni mantenir la dita relació contractual. Les dades seràn incloses en uns fitxers el responsable dels quals és: Masa i Masa, S.L., amb CIF B60466257 i domicili a Passeig Pere III, 96, 1r de 08242-Manresa davant la qual l'interessat pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de la manera que preveuen la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de protecció de les dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament. En cas que, en aquest document, s'hi íncloguin dades de persones físiques que no siguin el prenedor, el prenedor declara que ha informat prèviament aquestes persones dels punts anteriors.

En cas de formalitzar l'assegurança, el prenedor consent expressament que les seves dades siguin tractades per l'asseguradora i cedides a altres entitats asseguradores o organismes públics o privats relacionats amb el sector assegurador, amb fins estadisticoactuarials o de prevenció del frau i per raons de coassegurança, així com per facilitar la tramitació de sinistres. Així mateix, el prenedor autoritza qualsevol metge, personal auxiliar i centre sanitari a facilitar a l'assegurador la informació que pugui necessitar per al compliment, per part seva, del contracte d'assegurança.

El prenedor autoritza expressament l'assegurador a tractar i conservar, fins i tot una vegada cancel·lat el contracte d'assegurança, o encara que no s'arribi a emetre aquest contracte, les seves dades personals per tal de remetre-li comunicacions comercials per qualsevol mitjà, incloent-hi l'enviament per correu postal, per mitjà d'una trucada telefònica (tant amb intervenció humana com sense), per fax, correu electrònic o qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent, sobre productes i serveis propis de l'assegurador o de qualsevol altra entitat, relacionats amb el sector assegurador i financer.

Si no vol rebre la informació a què fa referència el paràgraf anterior, marqui "NO" a la casella corresponent del formulari. La negativa a autoritzar aquest darrer tractament no impedeix formalitzar aquest contracte d'assegurança.

 

Avís legal: Emplenar el qüestionari implica l'aceptació de les clàusules de la LOPD indicades a l'apartat de legislació.