Legislació

En compliment de l'establert en la Llei 26/2006 del 27 de Julio, de Mediació en Assegurances i Reassegurances privades, li proporcionem expressament la informació i li indiquem que si emplena els qüestionaris necessaris per assessorar-li en la contractació del seu segur, accepta les clàusules de la L.O.P.D. que també li indiquem:

1. Identitat del Mediador i Adreça: Massa & Massa, S.L.O, domiciliat en P. de Pere III, 96, 1º, 08242-Manresa

2. Estem inscrits en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la DGSFP del Ministeri d'Economia i Hisenda amb el nombre: J2527. Pot contactar amb els citats organismes per a qualsevol comprovació.

3. No ostentem cap participació directa o indirecta al capital social d'entitats asseguradores, ni cap entitat asseguradora o empresa vinculada a les mateixes ostenta cap participació al nostre capital social.

4. Estem obligats a proporcionar, com a part del nostre treball en la mediació d'assegurances, un assessorament professional, imparcial i objectiu sobre el tipus de contracte de segur que s'ajusti a les seves necessitats.

5. D'acord amb l'establert en l'Ordre ECO 734/2004 de l'11 de març (BOE 24 de Març del 2004), li informem que si desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot dirigir-se al nostre Departament d'Atenció al Client, en la AssociacióCatalana de Corredors d'Assegurances, (EminGlobal, S.L.) a/a. Sr. Juan Pedro Foia, C/ Sant Pau, nº 6 08221-Terrassa, que té un termini de dos mesos per resoldre-la. Tenim a la seva disposició el reglament de funcionament del citat Departament, adaptat a la legislació vigent.

6. D'acord amb la llei 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que:

a) les dades que ens facilita en els qüestionaris per complir amb el servei que ens sol·licita, serà necessari en alguns casos que siguin cedits a les entitats asseguradores amb l'únic objecte d'oferir-li assessorament independent, professional i imparcial relatiu a la seva sol·licitud de pressupost. Pel fet d'emplenar el qüestionari, vostà AUTORITZA expressament aquesta cessió, en els termes de confidencialitat que estableix la citada normativa.

b) les dades indicades en aquests qüestionaris només seran utilitzats per a la confecció de l'oferta sol·licitada. En cas que aquesta oferta sigui formalitzada en el corresponent contracte de segur, vostè AUTORITZA al fet que les seves dades puguin ser utilitzats per presentar-li oferta d'altres productes de segur o financers que puguin interessar-li.

c) Li informem que pot Vè. exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades quan ho estimi oportú, mitjançant escrit dirigit al responsable, a l'adreça indicada en el present document.